گناهم چیست

 

گناهم چیست

که نفسم سرکش است

گناهم چیست

که دنیا قشنگ است

گناهم چیست

که شیطان قسم خورده است

گناهم چیست

که آدم میوه ممنوعه خورده است

گناهم چیست

که خشم و شهوت درونم است

گناهم چیست

که پاک بودن سخت است

گناهم چیست

که خوب بودن سخت است

گناهم چیست

که لغزش هایم زیاد است

گناهم چیست

که فکرم مشغول است

گناهم چیست

که باطل ها زیاد است

گناهم چیست

که تشخیص حق کار سختی است

گناهم چیست

که شیطان زورش زیاد است

گناهم چیست

که نیرنگ هایش فراوان است

گناهم چیست

که گناه کردن آسان است

گناهم چیست

که غرورم زیاد است

گناهم چیست

که ریا پنهان است

گناهم چیست

که اخلاصم ناچیز است

گناهم چیست

که اسلام و قرآن غریب است

گناهم چیست

که ظاهرم زیبا و باطنم زشت است

گناهم چیست

که مسلمان زیاد و مسلمانی کم است

گناهم چیست

گناهم چیست

 

فرازی از نهج البلاغه

شیطان را یاور خود ساختند و آن موجود نیز ایشان را یار و دام خود قرار داد.

درسینه هایشان نشست و سینه هایشان را مملو از آثار وجودی خود ساخت

و به آهستگی نفوذ کرد و در آنان طرحی از خویش انداخت.

پس شیطان با چشمان آنان می دید و به زبان آنان سخن می پراکنید.

ایشان را به کج راهه ی خطا انداخت و زشت را در نظرشان زیبا جلوه گر ساخت.

رفتارشان به کسی شباهت داشت که شریک قدرت شیطان است و باطل به زبان او در بیان.

نجوای دل

 • به نام خداوند مهربان
 • خداوند خالق زمین و زمان
 • خداوند رئوف
 • خداوند صبور
 • خداوند عاشق
 • خداوند معشوق
 • خداوند حکیم
 • خداوند علیم
 • خداوند تواب
 • خداوند ستار
 • خداوند ناظر
 • خداوند شاهد
 • خداوند حاکم
 • خداوند یکتا
 • خداوند جن و انس و فرشتگان
 • خداوند کل جهان هستی
 • خداوندا
 • فقیرم
 • اسیرم
 • غریبم
 • ذلیلم
 • بیچاره ام
 • تنهایم
 • هیچ ندارم
 • خداوندا
 • نگاهی از روی لطف بیانداز به روی این بنده حقیرت
 •  فقیرم
 • توشه ای ندارم برای بعد مرگم
 • اگر آید همین امروز مرگ به سراغم
 • هیچ عملی ندارم برای روشنایی قبرم
 • یک نماز مقبول ندارم
 • امامت را نفهمیدم
 • جز حفظ کردن چهارده اسم هیچ نفهمیدم
 • وقت زیارت نداشتم
 • یک جرعه معرفت
 • حواسم در نمازم نیست
 • در دعایم اشک و زاری نیست
 • خداوندا مرا غنی گردان
 • از اشک و توبه و حضور قلب
 • از سحر خیزی و نماز شب
 • از معرفت و خود شناسی
 • از فهم و ادراک بالا
 • از همتی مضاعف
 • آمین